Szkoła Podstawowa

Sylwetka ucznia klasy III

Uczeń po ukończeniu klasy III powinien:

 • mieć poczucie własnej wartości i dokonywać obiektywnej samooceny
 • być otwartym i ciekawym świata, dobrze znać najbliższe otoczenie
 • samodzielnie i twórczo myśleć – posiadać właściwą hierarchię wartości
 • być samodzielnym i dbać o swój wygląd zewnętrzny
 • poprawnie posługiwać się językiem polskim
 • znać zwroty grzecznościowe i stosować je w odpowiednich sytuacjach
 • być wrażliwym na piękno przyrody, szanować ją i chronić
 • wykorzystywać różne źródła wiedzy do rozwiązywania problemów
 • być chętnym do podejmowania działań i współpracy w zespole
 • być aktywnym i odpowiedzialnym w wykonywaniu powierzonych zadań
 • potrafić zorganizować swoje miejsce pracy, pozostawić porządek po jej zakończeniu
 • zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy
 • być odpowiedzialnym za swoje czyny – przestrzegać praw i obowiązków ucznia
 • troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych
 • panować nad własnymi emocjami, być asertywnym i rozwiązywać konflikty bez agresji
 • być koleżeńskim, wykazywać inicjatywę w nauce i zabawie
 • aktywnie współuczestniczyć w życiu klasy, grupy, rodziny, społeczności lokalnej
 • być tolerancyjnym – szanować innych bez względu na ich odmienność (rasa, wyznanie, niepełnosprawność)
 • znać i szanować symbole narodowe i religijne, tradycje rodziny, szkoły, regionu i kraju

Search here