Szkoły Sokrates

Wizja Międzynarodowych Szkół Sokrates

Międzynarodowe Szkoły Sokrates Cambridge International Schools wchodzą w skład 14 placówek niepublicznych tworzących Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych, który rozpoczął działalność w 1989 r. W tym roku powołano pierwszą w Polsce prywatną, niezależną szkołę niepubliczną – Liceum Menadżerskie. Stworzyliśmy szkołę, w której poza obowiązującym programem nauczania realizowaliśmy własne autorskie programy wychowawczo-dydaktyczne. Mieliśmy świadomość odpowiedzialności oraz wiarę, że tworzymy szkołę w zmieniającej się rzeczywistości dla młodzieży, która ma niepowtarzalną szansę rozwoju, która funkcjonować będzie inaczej w powstającym społeczeństwie demokratycznym, w nowych realiach gospodarki wolnorynkowej.

W roku 1990 powołaliśmy kolejne szkoły. Stworzyliśmy dzieciom i młodzieży warunki sprzyjające rozwijaniu samodzielności i niezależności w myśleniu i działaniu. Kształtowaliśmy ich odpowiedzialność za siebie i tworzoną z innymi wspólnotę. Przekazywaliśmy wartości i zasady moralne stanowiące niepodważalną bazę i siłę konieczną do rozpoczęcia dorosłego życia. Przez wszystkie lata dostosowywaliśmy programy autorskie, metody, profile kształcenia do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, demograficznych, kulturowych i politycznych, a przede wszystkim do indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz możliwości dzieci i młodzieży.

Sukces jaki do dzisiaj osiągamy, opieramy na przekonaniu, iż szkoła stanowi nierozerwalną wspólnotę uczniów-nauczycieli-rodziców, a dla dobra ucznia i jego podmiotowości jest celem nadrzędnym i niepodważalnym. Jakość wykonywanej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą jest przez cały czas dla nas procesem najważniejszym, otwartym i stanowiącym podstawę naszej działalności.

Istotą naszych osiągnięć jest również świadomość, iż szkoła musi uczyć tolerancji, szacunku dla praw człowieka oraz wrażliwości na potrzeby innych. Programy wychowawczo-dydaktyczne, które realizujemy są kontynuacją przyjętych przed laty założeń tj.

  • stworzenia warunków do rozwijania samodzielności
  • uczenia niezależności w myśleniu
  • prezentowania własnego zdania i możliwości wyrażania własnych opinii
  • stworzenia warunków sprzyjających rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów i podejmowania przez nich odpowiedzialności za ich rozwijanie
  • stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu odpowiedzialności uczniów za szkolną społeczność
  • zapewnienie warunków organizacyjnych dla rozwijania aktywności w demokratycznie działających strukturach szkolnej władzy
  • stworzenie warunków gwarantujących pomoc uczniom potrzebującym edukacyjnego i wychowawczego wsparcia, wyrównania szans edukacyjnych
  • tworzenie wielokulturowej szkolnej społeczności, uczenie szacunku dla drugiego człowieka niezależnie od jego pochodzenia etnicznego, wyznania innej odmienności i różnic
  • rozwijania wrażliwości uczniów na trudną sytuację życiową wielu ludzi w Polsce i na świecie, zwłaszcza na trudną sytuację dzieci, poprzez funkcjonowanie wolontariatów, udział w akcjach charytatywnych i solidarnościowych
  • tworzenie warunków bezpiecznego środowiska bez agresji słownej i fizycznej, a także zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu oraz działań nieuczciwych, nieetycznych.

Szkoła Podstawowa Sokrates z autorskimi programami dla klas dwujęzycznych, która powstała w 2009 roku to nasza odpowiedź edukacyjna na wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wejście Polski do strefy Schengen spowodowało otwarcie granic z naszymi zachodnimi i południowymi sąsiadami, stworzyło konieczność lepszej znajomości języków obcych, rozwoju kompetencji interkulturowych, doskonalenia umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego, które są wpisane we wszystkie działania Szkół Sokrates.

Nasza wizja zakłada, że szersze perspektywy zawodowe są otwarte tylko przed osobami, które potrafią radzić sobie w więcej niż jednej społeczności językowej. Stało się to główną przesłanką, aby Szkoła Podstawowa Sokrates stała się w roku 2014, jedyną w Polsce, akredytowaną szkołą Uniwersytetu Cambridge kształcącą dzieci i młodzież na wszystkich poziomach edukacyjnych od szkoły podstawowej do gimnazjum i liceum. Dodatkowym bodźcem było również stworzenie szkoły dla dzieci inwestorów zagranicznych, podejmujących pracę w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, dla dzieci oficerów (Joint Force Training Centre (NATO)), dla rodzin studentów zagranicznych bydgoskich uczelni oraz dla Polaków powracających np. z Wielkiej Brytanii i Irlandii z dziećmi, które chcą kontynuować naukę w szkole z językiem wykładowym angielskim.

Podążając za międzynarodowym programem Cambridge i tworząc klasy wielokulturowe chcemy zapewnić uczniom międzynarodowy, otwarty, prestiżowy model nauki w powiązaniu z polską podstawą programową.
Cambridge daje szeroką i gruntowną wiedzę, umiejętności samodzielnego myślenia i poszerzenia własnych horyzontów oraz umożliwia naukę w międzynarodowej atmosferze. Certyfikaty i dyplomy Uniwersytetu Cambridge są jednymi z najbardziej obiektywnych i prestiżowych będących ukoronowaniem zdobytych wiadomości i umiejętności.
Dyplomy Cambridge uznaje ponad 2800 uczelni, co zapewnia całkowitą swobodę kształcenia się za granicą. Cenione są przez instytucje rządowe, korporacje i organizacje pozarządowe na całym świecie.

Partnerstwo z Uniwersytetem Cambridge jest wizytówką na mapie edukacyjnej Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, kraju oraz dzięki rozwijającej się współpracy i bardzo wysokiej ocenie Międzynarodowych Szkół Sokrates – Cambridge Internationals Schools, również na forum międzynarodowym.

 

Renata Girzejowska
Prezes Zarządu
Pierwszego Zespołu Szkół Prywatnych

Search here